دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   محمدنژادشورکائی

پست الکترونیکی : h-mohamadnejad@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق -قدرت

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/12/10

حسین محمدنژادشورکائی

حسین محمدنژادشورکائی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^